Välj språk

Välj Språk i listan för att få hela sidan översatt till ditt språk.

Skatteverket
Läs mer om skatteavdrag för ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida.
Rotavdrag för företag och kunder
Förteckning över tjänster
Företagare
Företagare
Konsumentverket KO
Ladda hem standardavtal från konsumentverket.
Hantverkarformuläret 09 Allmäna bestämmelser vid rep & ombyggnad
Entreprenadkontrakt ABS 09 vid ny eller tillbyggnad
Ändringar och tilläggsarbeten ABS 09
Allmänna bestämmelser Entreprenad kontrakt ABS 09


Artiklar
När är det dags att dränera om

När är det dags att dränera om

 

Börjar grannen prata om att han ska dränera om eller håller putsen på att släppa i källaren och ni har hört att det är "fel" på dräneringen. Så kan det vara men när är det dags att dränera om? Det som skulle kunna vara fel på dräneringen är att den har satt igen av jord och smuts så att dräneringsledningen inte leder bort grundvattnet som den ska. En dränering beräknas hålla i 30-50 år vilket är lång tid men ofta har det inte dränerats om sedan huset byggdes någon gång på 60-70-talet. Som en första åtgärd kan man anlita en spolbil som spolar dräneringsrören rena. Detta är ingen garanti för att väggarna i källaren blir torra då tilloppshålen på röret kan vara tilltäppta. Det andra som kan vara "fel" på dräneringen är egentligen inget fel utan systemet utformades efter dåtidens normer och regler som med tiden har förändrats. Det vanligaste problemet är att dräneringsrören ligger för högt, rören kan inte leda bort det stigande grundvattnet innan det kommer upp till bottenplattan som vidare kan sugas upp kapillärt i väggarna.

 

Bakom tapeter kan det förekomma mögel på grund av undermåtlig dräneringInvändigt på källarytterväggar kan det förekomma blåsor på tapeter eller att puts släpper från murväggen. Men vad är det för fara med det? Direktlimmade tapeter är bra grogrund för mögel. Mögel är ett samlingsnamn för olika typer av svampar och bakterier. Mögel i byggnadskonstruktioner är oftast mikrosvampar som kräver mikroskop för noggrannare undersökningar. Mögel kräver fukt för att kunna växa tillsammans med syre och energi i form av näringsämnen från till exempel trä. Tar man bort en utav dessa faktorer så kan möglet inte växa. det enklaste sätten är att ta bort fukt eller organiskt material. När man ska ta bort fukten i en källarvägg ska man ha i åtanke att fukten kan komma från flera källor.

 

 

Fuktkällor

 1. Inåtriktad ångvandring från marken, framförallt på sommaren när marken värms upp.
 2. Kapillär uppsugning av vatten. Om det inte finns kapillärt brytande skikt i form av dränerande isolering eller makadam.
 3. Fukt från inomhusluften, till exempel om man har tvättstuga och duschrum i källaren.
 4. Fukt på grund av brister i dräneringsanläggningen, om dräneringsröret ligger för högt kan vatten stiga kapillärt i bottenplatta och väggar.
 5. Fukt på grund av ytvatten. När marken lutar mot huset rinner vatten och kan ansamlas runt huset.
 6. Täta skikt som hindrar uttorkning. Källargolv med plastmatta har väldigt fuktiga och kan ge skador på lim mm.
 7. Felaktigt utförda stuprör. Dagvatten ska ledas bort separat för infiltration eller till kommunalt dagvattennät.

Förberedelser inför en dränering

Inför en dränering måste du tänka på flera saker, jordens sammansättning, lutningar, djup och avstånd. Det finns även vissa risker med att schakta ur runt huset. Jordmassor kan rasa, huset kan röra sig och el och rörledningar kring huset kan skadas om man inte är försiktig. Du ska därför alltid ta reda på hur jorden är beskaffad och var alla ledningar går innan du sätter igång. Fråga kunnigt folk eller låt en fackman hjälpa till med arbetet. Dräneringens viktigaste uppgift för ett hus med källare är att se till att inte grundvattennivån stiger för högt och dränker grunden i fukt. Dräneringen fungerar med andra ord som en nivåreglering. Man kan dränera om huset när som helst på året, utom när temperaturen är lägre än -15°C. Då är det omöjligt att gräva i marken.


Planera dräneringen

Kontrollera om du kan genomföra dräneringen på egen hand. Om så är fallet, ta reda på om du kan frigöra hela grunden eller måste arbeta bit för bit. Kontakta din kommun och begär tillstånd för koppling till avlopps- eller dagvattensystem. Tillstånd krävs även för koppling till stenkista på tomten. Undersök jordens sammansättning kring huset. Ta reda på vilka material, verktyg och vilken typ av dräneringsrör som behövs för ditt arbete, med hänsyn tagen till jordens sammansättning och övriga förutsättningar. Gör en skiss med utgångspunkt från en befintlig ritning över huset. Markera rensbrunnar och hur ledningar är dragna. Mät upp hur många meter rör som behövs. Lägg till extra eftersom du kan behöva dra rören en längre väg än du tänkt från början. Beställ rör, rörböjar, brunnar, dräneringsgrus (singel, makadamm 8-16 mm) separationsduk och övriga tillbehör. Beställ även den typ av Fuktspärr Du önskar. Boka in de tjänster du inte kan eller vill göra själv. Dräneringsledningar skall ha hög vattenintagningsförmåga, använd därför en invändig diameter på minst 100 mm. Separera jordmassorna och dräneringsmassorna genom att använda Fuktspärrtekniks separationsduk( ej Essdrän) detta för att förhindra igensättning av dräneringsrören. Ytvattnets avledning för att förhindra att ytvatten i stora mängder kan tränga in mot husväggen måste marken planeras med fall från huset. En lutning på minst 1:20 (15 cm) på en sträcka av minst 3 m från byggnaden är rekommenderat. Återfyllnaden kommer att sjunka ihop efter hand, därför kommer också markens lutning att flackas ut. Detta gäller speciellt vid hus med källare. Fyll ej med matjord eller lera. Tjälresning i marken en bit utanför huset kan göra att marken till och med lutar mot huset. För att undvika problem bör man från början ta till lutningen 1:15-1:10 så att man efter ett tag har den rekommenderade lutningen. Rabatter intill husväggen bör undvikas, speciellt om det är dålig mark kring huset. Rabatten har oftast en sådan jordsammansättning att vattnet hålls kvar, växternas rötter kan också skada fuktskyddet. Vill du plantera så fråga din lokala trädgårdshandlare om växter med små rötter. Dräneringen är i första hand avsedd till att ta upp den förhöjda grundvattennivån, därför bör man inte leda vatten till källarväggen runt huset i så kallade "singelgravar" (Dränerande material mot väggen).

 

Fukt som finns i grundmuren avges i ångfas till omgivande luft tills det att jämvikt i ångtryck råder. För att skapa torrare grundkonstruktioner kan man tillföra värme och stoppa tillförseln av fukt. Bästa sättet är att på utsidan av källarväggen montera isolering som gör att väggen blir varmare och ett fuktskydd så att vatten inte kommer in till väggen. Källaren kan sedan användas som vardagsrum eller biljardsalong.

 
Vad är en fastighet?

För de flesta "vanliga" människor är fastighetsköpet den största affären man gör i livet. Köper man en fastighet för sitt boende handlar det vanligtvis om cirka en till tre miljoner kronor som skall investeras. Men vad är det egentligen du köper som fastihetsköpare?

Stiger du in på Mäklarkontoret eller banken för första gången, i syftet att köpa bostad, blir du överöst med främmande begrepp som fastighet, pantbrev, lagfart, inteckning, pantsättning och mycket annat. Många vill inte verka "dumma" och låtsas att de förstår vad som diskuteras utan att egentligen ha en aning. För att du skall bli en säkrare köpare ser vi till att förklara begreppen.

Fastigheten

Den första termen är "fastighet". Du skall köpa ett hus men plöstligt diskuteras begreppet fastighet som om det vore en självklarhet. För att förklara detta så är det enklast att titta på hur vi delar in allt som vi äger i Sverige. Samtliga föremål delas in i två grupper, fast egendom och lös egendom. Fast egendom utgörs av mark och vatten, allt annat är lös egendom. All mark i Sverige är indelat i fastigheter. En fastihet består av ett eller flera avgränsade markområden. Alla fastigheter har en unik beteckning. Till en fastighet kan höra byggnader, skog, vatten mm. På denna markbit finns sedan ett antal fastighetstillbehör som ingår i fastigheten. Vad ingår då bland dessa fastighetstillbehör?

I Sverige handlar det om exempelvis hus, staket, träd och växter, flaggstång och mycket annat.

Vad som ingår kan skilja sig kraftigt åt mellan olika länder vilket kan vara viktigt att känna till om du köper en fastighet utomlands. I många länder ingår exempelvis inte köksinredning och köksmaskiner i fastigheten, vilket kan vara viktigt att känna till.

Lagfart

För att hålla ordning på vem som äger vad och för att skydda ägandet av fast egendom förs ett fastighetregister. Lantmästeriet handhar detta register och det är för ändringen av ägare i fastighetsregistret du betalar när du söker lagfart. Den avgiften är 825 SKR. I samband med detta tar staten ut en stämpelskatt på 1,5% av köpeskillingen.

Vad är ett pantbrev?

Ett pantbrev är ett sätt för banken att få säkerhet för sina lån till ditt fastighetsköp. Eftersom det givetvis inte går att lämna in själva fastigheten till banken så har staten ordnat så att banken kan få s.k. pantbrev i fastigheten. Banken söker inteckning i fastighetsregistret och får sedan ett pantbrev på detta belopp. Även detta är förenat med en stämpelskatt, här 2% av sökt belopp.

Skatten dyr

Köper du en fastighet för två miljoner kroner kommer lagfarten att kosta dig 30 000 kronor plus de 825 kronorna i lagfartsavgift. När det gäller pantbreven handlar det om hur mycket som finns sedan tidigare. Men handlar det om en ny fastighet eller en som saknar pantbrev sedan tidigare kommer detta att kosta 40 000 kronor i stämpelskatt plus 375 kronor i avgift. Totalt kostar alltså denna affär drygt 71 000 kronor bara i avgifter och skatt till staten. Finns det mycket pantbrev sedan tidigare sjunker denna kostnad, vilket är en fördel för dig som skall köpa. Hoppas att du nu känner dig lite mer bekant med begreppen.

 
Måste man dränera om huset efter 25-30 år? Hur vet jag när det är dags?

 

Generellt kan man säga att hus som är byggda på sjuttiotalet och tidigare, har felaktigt utförd dränering och de saknar ett bra fuktskydd. Byggnormen som gällde då och det konservativa tänkandet som finns inom entreprenörsledet har gjort att man än i dag utför dräneringar på ett felaktigt sätt. Detta medför att det troligen är kortare tid än 25-30 år mellan omdräneringar i verkligheten.


En riktigt utförd dränering, med ett godkänt och rätt monterat fuktskydd, skall ha en livslängd på minst 50 år! En bra entreprenör lämnar alltid bilder eller ett kompendium på utförda arbeten och då kan man inte fuska.


Det är väldigt vanligt med många åsikter gällande hur och när man skall dränera samt varför. Därför är det lättast för en lekman att kontakta en fuktsakkunnig för att få en bedömning och råd.


När eller om, man utför en dränering skall man alltid ha i åtanke att man förbättrar väggen men man ändrar inte konstruktionen på vilken huset står. Efter det att huset dränerats, säger många förståsigpåare att man kan lägga vilket golv som helst, för nu är huset omdränerat. Sanningen är att en felaktig grundkonstruktion förbättras med en riktigt utförd dränering men att detta endast är på utsidan av husets väggar och inte golvet. IU det fall man har grundvatten som går upp mot bottenplattans undersida, förbättras givetvis golvet, men inte till den grad att man kan lägga tätskikt eller trägolv.


I det fall man har konstaterat att det är problem med dräneringen men det är av ringa sort, går det att lösa många problem från insidan med mekaniskt ventilerade golv och/eller väggar.

 

Om man själv vill kontrollera, kan man titta på följande punkter:
1. Finns det putssläpp på insida källarvägg samt på vilken höjd detta visar sig.

2. I hörnen vid yttervägg, om det går upp en kil med mörkare område eller om det även här är putssläpp?

3. Har husets regnavvattning några lövsilar?

4. Är det putssläpp på den bärande inneväggen i nederkant?

5. Om man har en påreglad vägg med isolering kan man ta upp ett provhål för att kontrollera, provhålet skall vara så pass stort att man kan utföra ett lukttest, dvs sticka in ett finger och lukta på det.

6. Många hus med fasadsten och då framförallt kalkstensfasad, (allmänt kallat för Mexisten) har ytterligare ett problem. Kontrollera att fet finns en avrinningspapp under det understa skiftet.

7. Är lutningen på marken in mot huset istället för ut från huset?

 
Byta Kök?
 • Börja med att analysera ditt kök. Vad fungerar bra idag och vad vill du ändra på? Tänk igenom nuvarande förvaring.
 • Vägg- och bänkskåp behöver inte linjera. Detta syns mest i planritningen och inte i verkligheten.
 • Välj ett bänkskåp med låda högst upp i anslutning till spis. Detta för att ha redskapen nära till hands.
 • Undvik att placera en diskmaskin mellan spis och diskho eller nära en dörr. En utfälld lucka innebär en snubbelrisk.
 • Undvik att placera vitrinskåp nära spis, så slipper du putsa glaset så ofta.
 • Integrerade vitvaror ger ett enhetligt intryck.
 • Höj upp fläkten och du får bättre översikt över grytorna på hällen.
 • En bänkyta i direkt anslutning till kylskåp eller högskåp är praktiskt för inplock av matvaror eller avställning för heta plåtar.
 • Frigör bänkyta genom att bygga in mikro i väggskåp eller högskåp.
 • Placera aldrig spis direkt intill ett högskåp. Högskåpets sida skadas av stekflott och värme.
 • Vid infälld häll eller ho krävs minst 10cm bänkyta på vardera sida för att klara utsågningen.
 • Undvik att sätta en diskmaskin direkt mot ett bänkhörnskåp 120cm. Luckan blockerar andra skåp
 
«FörstaFöregående12345NästaSista»

Sida 3 av 5
Senaste offerter

Använd offertsvar!

 • Enkelt och gratis
 • Mycket stort kontaktnät av proffs
 • För privatpersoner, företag eller myndigheter

Givande samarbete

Offertsvar.se samarbetar dels med Bosidan.se, Rotavdrag.se och Hushållstjänster.se, dels med en mängd hantverkare, tjänsteutövare och andra experter. Oavsett vilken tjänst du behöver kan du genom Offertsvar snabbt få kontakt med rätt företag, utan egen kostnad.

 

Annons