Välj språk

Välj Språk i listan för att få hela sidan översatt till ditt språk.

Skatteverket
Läs mer om skatteavdrag för ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida.
Rotavdrag för företag och kunder
Förteckning över tjänster
Företagare
Företagare
Konsumentverket KO
Ladda hem standardavtal från konsumentverket.
Hantverkarformuläret 09 Allmäna bestämmelser vid rep & ombyggnad
Entreprenadkontrakt ABS 09 vid ny eller tillbyggnad
Ändringar och tilläggsarbeten ABS 09
Allmänna bestämmelser Entreprenad kontrakt ABS 09


När är det dags att dränera om

När är det dags att dränera om

 

Börjar grannen prata om att han ska dränera om eller håller putsen på att släppa i källaren och ni har hört att det är "fel" på dräneringen. Så kan det vara men när är det dags att dränera om? Det som skulle kunna vara fel på dräneringen är att den har satt igen av jord och smuts så att dräneringsledningen inte leder bort grundvattnet som den ska. En dränering beräknas hålla i 30-50 år vilket är lång tid men ofta har det inte dränerats om sedan huset byggdes någon gång på 60-70-talet. Som en första åtgärd kan man anlita en spolbil som spolar dräneringsrören rena. Detta är ingen garanti för att väggarna i källaren blir torra då tilloppshålen på röret kan vara tilltäppta. Det andra som kan vara "fel" på dräneringen är egentligen inget fel utan systemet utformades efter dåtidens normer och regler som med tiden har förändrats. Det vanligaste problemet är att dräneringsrören ligger för högt, rören kan inte leda bort det stigande grundvattnet innan det kommer upp till bottenplattan som vidare kan sugas upp kapillärt i väggarna.

 

Bakom tapeter kan det förekomma mögel på grund av undermåtlig dräneringInvändigt på källarytterväggar kan det förekomma blåsor på tapeter eller att puts släpper från murväggen. Men vad är det för fara med det? Direktlimmade tapeter är bra grogrund för mögel. Mögel är ett samlingsnamn för olika typer av svampar och bakterier. Mögel i byggnadskonstruktioner är oftast mikrosvampar som kräver mikroskop för noggrannare undersökningar. Mögel kräver fukt för att kunna växa tillsammans med syre och energi i form av näringsämnen från till exempel trä. Tar man bort en utav dessa faktorer så kan möglet inte växa. det enklaste sätten är att ta bort fukt eller organiskt material. När man ska ta bort fukten i en källarvägg ska man ha i åtanke att fukten kan komma från flera källor.

 

 

Fuktkällor

  1. Inåtriktad ångvandring från marken, framförallt på sommaren när marken värms upp.
  2. Kapillär uppsugning av vatten. Om det inte finns kapillärt brytande skikt i form av dränerande isolering eller makadam.
  3. Fukt från inomhusluften, till exempel om man har tvättstuga och duschrum i källaren.
  4. Fukt på grund av brister i dräneringsanläggningen, om dräneringsröret ligger för högt kan vatten stiga kapillärt i bottenplatta och väggar.
  5. Fukt på grund av ytvatten. När marken lutar mot huset rinner vatten och kan ansamlas runt huset.
  6. Täta skikt som hindrar uttorkning. Källargolv med plastmatta har väldigt fuktiga och kan ge skador på lim mm.
  7. Felaktigt utförda stuprör. Dagvatten ska ledas bort separat för infiltration eller till kommunalt dagvattennät.

Förberedelser inför en dränering

Inför en dränering måste du tänka på flera saker, jordens sammansättning, lutningar, djup och avstånd. Det finns även vissa risker med att schakta ur runt huset. Jordmassor kan rasa, huset kan röra sig och el och rörledningar kring huset kan skadas om man inte är försiktig. Du ska därför alltid ta reda på hur jorden är beskaffad och var alla ledningar går innan du sätter igång. Fråga kunnigt folk eller låt en fackman hjälpa till med arbetet. Dräneringens viktigaste uppgift för ett hus med källare är att se till att inte grundvattennivån stiger för högt och dränker grunden i fukt. Dräneringen fungerar med andra ord som en nivåreglering. Man kan dränera om huset när som helst på året, utom när temperaturen är lägre än -15°C. Då är det omöjligt att gräva i marken.


Planera dräneringen

Kontrollera om du kan genomföra dräneringen på egen hand. Om så är fallet, ta reda på om du kan frigöra hela grunden eller måste arbeta bit för bit. Kontakta din kommun och begär tillstånd för koppling till avlopps- eller dagvattensystem. Tillstånd krävs även för koppling till stenkista på tomten. Undersök jordens sammansättning kring huset. Ta reda på vilka material, verktyg och vilken typ av dräneringsrör som behövs för ditt arbete, med hänsyn tagen till jordens sammansättning och övriga förutsättningar. Gör en skiss med utgångspunkt från en befintlig ritning över huset. Markera rensbrunnar och hur ledningar är dragna. Mät upp hur många meter rör som behövs. Lägg till extra eftersom du kan behöva dra rören en längre väg än du tänkt från början. Beställ rör, rörböjar, brunnar, dräneringsgrus (singel, makadamm 8-16 mm) separationsduk och övriga tillbehör. Beställ även den typ av Fuktspärr Du önskar. Boka in de tjänster du inte kan eller vill göra själv. Dräneringsledningar skall ha hög vattenintagningsförmåga, använd därför en invändig diameter på minst 100 mm. Separera jordmassorna och dräneringsmassorna genom att använda Fuktspärrtekniks separationsduk( ej Essdrän) detta för att förhindra igensättning av dräneringsrören. Ytvattnets avledning för att förhindra att ytvatten i stora mängder kan tränga in mot husväggen måste marken planeras med fall från huset. En lutning på minst 1:20 (15 cm) på en sträcka av minst 3 m från byggnaden är rekommenderat. Återfyllnaden kommer att sjunka ihop efter hand, därför kommer också markens lutning att flackas ut. Detta gäller speciellt vid hus med källare. Fyll ej med matjord eller lera. Tjälresning i marken en bit utanför huset kan göra att marken till och med lutar mot huset. För att undvika problem bör man från början ta till lutningen 1:15-1:10 så att man efter ett tag har den rekommenderade lutningen. Rabatter intill husväggen bör undvikas, speciellt om det är dålig mark kring huset. Rabatten har oftast en sådan jordsammansättning att vattnet hålls kvar, växternas rötter kan också skada fuktskyddet. Vill du plantera så fråga din lokala trädgårdshandlare om växter med små rötter. Dräneringen är i första hand avsedd till att ta upp den förhöjda grundvattennivån, därför bör man inte leda vatten till källarväggen runt huset i så kallade "singelgravar" (Dränerande material mot väggen).

 

Fukt som finns i grundmuren avges i ångfas till omgivande luft tills det att jämvikt i ångtryck råder. För att skapa torrare grundkonstruktioner kan man tillföra värme och stoppa tillförseln av fukt. Bästa sättet är att på utsidan av källarväggen montera isolering som gör att väggen blir varmare och ett fuktskydd så att vatten inte kommer in till väggen. Källaren kan sedan användas som vardagsrum eller biljardsalong.

 
Senaste offerter

Använd offertsvar!

  • Enkelt och gratis
  • Mycket stort kontaktnät av proffs
  • För privatpersoner, företag eller myndigheter

Givande samarbete

Offertsvar.se samarbetar dels med Bosidan.se, Rotavdrag.se och Hushållstjänster.se, dels med en mängd hantverkare, tjänsteutövare och andra experter. Oavsett vilken tjänst du behöver kan du genom Offertsvar snabbt få kontakt med rätt företag, utan egen kostnad.

 

Annons